Kontaktni podatki

Pokojninska družba A, d.d
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
telefon:    +386 (0)1 230 77 22
tajništvo:  +386 (0)1 230 77 21
faks: +386 (0)1 230 77 55
e-mail: info@pokojninskad-a.si
Kje se nahajamo?

Delovni čas

ponedeljek - četrtek:
08:00 - 16:00
petek: 
08:00 - 15:00

Obrazci

OPOZORILO: Če se vam izbran obrazec ob kliku na povezavo ne odpre oz. se ne odpre pravilno, kliknite na povezavo z desnim gumbom na miški in izberite "Shrani povezavo kot" oz. "Shrani cilj kot" in shranite datoteko na svoj računalnik ter jo nato odprite lokalno.

 

SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV ZAVAROVANCA

Zavarovanec je dolžan (to obveznost je sprejel s podpisom pristopne izjave oziroma pogodbe) tekoče sporočati spremembe svojih osebnih podatkov. V nasprotnem primeru ga naše letno obvestilo o stanju na osebnem računu ne bo doseglo, prav tako pa bo lahko imel ob uveljavljanju pravic težave, ker se osebni podatki s police ne bodo ujemali z osebnimi podatki na veljavnem osebnem dokumentu (otežena ali neuspela identifikacija).

V primeru spremembe osebnih podatkov (priimek, ime, datum rojstva, spol, davčna številka) je potrebno izpolniti Zahtevek za spremembo osebnih podatkov zavarovanca in ga skupaj z originalom prvotno izročene police poslati na naslov: Pokojninska družba A, d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana. Na tej podlagi bomo zavarovancu izdelali in poslali novo polico z veljavnimi podatki.

 

Spremembo naslova je potrebno sporočiti pisno.

SPREMEMBA UPRAVIČENCEV V PRIMERU SMRTI ZAVAROVANCA

Izjava o spremembi upravičencev v primeru smrti zavarovanca se uporabi, kadar zavarovanec želi spremeniti svojo odločitev o upravičencih, navedenih na polici. Izpolnjeno izjavo je potrebno, skupaj z originalom prvotno izročene police, poslati na naslov: Pokojninska družba A, d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana. Na tej podlagi bomo zavarovancu izdelali in poslali novo polico z želenimi spremembami.

SMRT ZAVAROVANCA - navodilo za dvig sredstev

V primeru, ko je upravičenec na polici določen

Upravičenec, naveden na polici, predloži zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti, s sledečimi prilogami:

 • original izpisek iz knjige umrlih,
 • original polico dodatnega pokojninskega zavarovanja umrlega zavarovanca,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta upravičenca s podpisom čez fotografijo,
 • fotokopijo potrdila o vpisu v davčni register (lahko tudi fotokopija kateregakoli dokumenta iz katerega je razvidna davčna številka upravičenca),
 • lastnoročno podpisano kopijo dokumenta iz katerega je razvidna osebna številka bančnega računa upravičenca.


V primeru, ko upravičenec na polici ni določen
Če umrli zavarovanec ni navedel upravičenca za primer smrti pred pridobitvijo pravic iz zavarovanja, so sredstva predmet dedovanja skladno z zakonom. Dedič predloži zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti, s sledečimi prilogami:

 • original pravnomočnega sklepa o dedovanju (z žigom o pravnomočnosti) ali notarsko oziroma upravno overjeno kopijo,
 • original polico dodatnega pokojninskega zavarovanja umrlega zavarovanca,
 • kopijo izpiska iz knjige umrlih,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta dediča, s podpisom čez fotografijo
 • fotokopijo potrdila o vpisu v davčni register dediča (lahko tudi lastnoročno podpisana fotokopija kateregakoli dokumenta iz katerega je razvidna dedičeva davčna številka),
 • lastnoročno podpisano kopijo dokumenta iz katerega je razvidna osebna številka bančnega računa dediča.

OPOZORILO
V primeru, da je upravičencev oziroma dedičev več, morajo vsak svoj zahtevek s fotokopijami svojih dokumentov vložiti sočasno. Izplačilo odkupne vrednosti bo izvršeno v roku 60 dni po prejemu popolnega zahtevka vseh upravičenih do sredstev. Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Zmanjša se za izstopni strošek (1%) in plačano akontacijo davka od osebnih prejemkov (po stopnji 25%).

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO MESEČNE DODATNE POKOJNINE

Zavarovanec lahko uveljavlja pravico do dodatne starostne pokojnine, ko je upokojen po obveznem pokojninskem zavarovanju.

 

Svojo pravico uveljavi pisno na obrazcu "Ponudba za uveljavljavitev pravice do dodatne starostne pokojnine", s sledečimi dokazili v prilogi:

 • kopija odločbe o pravici do javne pokojnine ali kopijo zadnjega odrezka od ZPIZ
 • original(i) police
 • kopija veljavnega osebnega dokumenta, z lastnoročnim podpisom čez fotografijo
 • lastnoročno podpisana kopijo dokumenta iz katerega je razvidna osebna številka bančnega računa

Vloga je popolna, ko prejmemo vse zahtevane priloge.

Če zavarovanec na naš poziv v roku 14 dni ne bo dopolnil Ponudbe z vsemi potrebnimi prilogami, bomo Ponudbo upoštevali kot neveljavno, prejete priloge in dokazila pa se bodo arhivirala.

V kolikor vloga ni upravičena, jo bomo arhivirali oz. na zahtevo zavarovanca vrnili. Ob izpolnitvi vseh pogojev mora zavarovanec ponovno vložiti Ponudbo za uveljavitev dodatne starostne pokojnine skupaj z vsemi potrebnimi prilogami.


OPOZORILO
V ponudbi za mesečno rento bomo upoštevali pri drugih izvajalcih PDPZ zbrana sredstva, ki jih je zavarovanec prenesel na pri nas sklenjeno polico prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine.

POSTOPEK ZA ENKRATEN DVIG SREDSTEV POLICE KOLEKTIVNEGA POKOJNINSKEGA NAČRTA PNA-01

Zavarovanec pridobi pravico do enkratnega izplačila odkupne vrednosti sredstev ob upokojitvi. V skladu s 417. členom ZPIZ-2 zavarovanec po poteku 120 mesecev od vključitve v zavarovanje obdrži pravico do izplačila v višini odkupne vrednosti v skladu z določbami 358. člena ZPIZ-1.

Za enkratno izplačilo odkupne vrednosti sredstev police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vloži zavarovanec izpolnjen zahtevek s sledečimi prilogami: 

 • kopija police dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • kopija veljavnega osebnega dokumenta z lastnoročnim podpisom čez fotografijo,
 • lastnoročno podpisana kopija dokumenta iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa zavarovanca,
 • kopija odločbe o upokojitvi ali drugega dokumenta iz katerega je razvidno, da je zavarovanec upokojen.

Na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1 začne trimesečni izstopni rok teči s prvim dnem naslednjega meseca po vročitvi pisne izstopne izjave. Izplačilo odkupne vrednosti bo izvršeno v roku 60 dni po poteku izstopnega roka in po pridobitvi pravice do enkratnega izplačila.

 

Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Zmanjša se za izstopni strošek (1%) in plačani davek od osebnih prejemkov (ob izplačilu smo dolžni odvesti akontacijo v višini 25%). Z letno napovedjo dohodnine DURS določi končno višino davka davčnega zavezanca.

 

V primeru, da enkratno izplačilo zahteva individualni zavarovanec oziroma upokojenec, ki mu še ni poteklo 10 let od vključitve v zavarovanje, se ob izplačilu dodatno obračuna tudi 8,5% davek na prekinitev zavarovalnih poslov pred iztekom deset let.

OPOZORILO
V primeru, da je polica aktivna, ker je zavarovanec še zaposlen pri delodajalcu, ki mu financira premijo, mora obrazec potrditi delodajalec. Če na obrazcu ne bo delodajalčeve potrditve, se zahtevek zavarovanca po enkratnem izplačilu odkupne vrednosti police ne upošteva in se tak obrazec šteje za neveljaven. Prav tako je zahtevek za enkratno izplačilo neveljaven (brez naše dodatne pisne zavrnitve zahtevka), če zavarovancu, ki še ni upokojen, ni poteklo zakonsko zahtevano 120-mesečno obdobje od vstopa v pokojninski načrt PNA-01.

 

V primeru, da med predloženo, tj. potrebno dokumentacijo ni originala zavarovančeve police, ima to lahko za posledico podaljšanje postopka obravnave in izplačila!

POSTOPEK ZA ENKRATEN DVIG DELA SREDSTEV POLICE KOLEKTIVNEGA POKOJNINSKEGA NAČRTA PNA-01, VPLAČANIH IZ NETO PLAČE

Če se zavarovanec odloči za izredni izstop iz zavarovanja in enkratno izplačilo dela odkupne vrednosti police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v pokojninskem načrtu za kolektivne zavarovance, ki jih je financiral sam iz svoje neto plače in od vključitve še ni preteklo 10 let, vloži izpolnjen zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti s sledečimi prilogami:

 • fotokopijo svojega veljavnega osebnega dokumenta, z lastnoročnim podpisom čez fotografijo,
 • lastnoročno podpisano fotokopijo dokumenta iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa zavarovanca.

Zavarovanec pridobi pravico do izplačila odkupne vrednosti sredstev, ki jih je financiral delodajalec, po poteku 120 mesecev od vstopa v pokojninski načrt (2. točka 358. člena ZPIZ-1; enako je zapisano tudi v 3. odstavku 22. člena pokojninskega načrta PNA-01).

Na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1 začne trimesečni izstopni rok teči s prvim dnem naslednjega meseca po vročitvi pisne izstopne izjave. Izplačilo odkupne vrednosti bo izvršeno na podlagi prejema popolnega zahtevka v roku 60 dni po prenehanju zavarovanja in po pridobitvi pravice do enkratnega izplačila.

Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Zmanjša se za izstopni strošek (1%) in plačan davek od osebnih prejemkov (ob izplačilu smo dolžni odvesti akontacijo v višini 25%, z letno napovedjo dohodnine na DURS se davčnemu zavezancu določi končna višina davka). Če od vključitve v pokojninski načrt še ni poteklo 120 mesecev je izplačilo obremenjeno tudi z davkom na prekinitev zavarovalnega posla (8,5%).

OPOZORILO
V primeru, da je polica aktivna, ker je zavarovanec še zaposlen pri delodajalcu, ki mu plačuje premijo, mora obrazec obvezno predhodno potrditi delodajalec. Če na obrazcu ne bo delodajalčeve potrditve, se izjava o izstopu in zahteva zavarovanca po enkratnem izplačilu odkupne vrednosti police ne upošteva in se tak obrazec šteje za neveljaven.

Zavarovanec, ki ga je delodajalec – vplačnik premije predhodno že odjavil oziroma zanj sporočil prenehanje plačevanja premij, rubrike o odstopu od pristopne izjave delodajalcu ni potrebno dajati v potrditev.

POSTOPEK ZA ENKRATEN DVIG SREDSTEV POLICE INDIVIDUALNEGA POKOJNINSKEGA NAČRTA PNA-02

Ko se zavarovanec odloči za izredni izstop iz zavarovanja in enkratno izplačilo odkupne vrednosti police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v pokojninskem načrtu za individualne zavarovance vloži izpolnjen zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti s sledečimi prilogami:

 • original polico dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • fotokopijo svojega veljavnega osebnega dokumenta, z lastnoročnim podpisom čez fotografijo, lastnoročno podpisano fotokopijo dokumenta iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa zavarovanca.

Na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju začne trimesečni izstopni rok teči s prvim dnem naslednjega meseca po vročitvi pisne izstopne izjave. Z iztekom izstopnega roka prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje preneha. Izplačilo odkupne vrednosti bo izvršeno na podlagi prejema popolnega zahtevka v roku 60 dni po prenehanju zavarovanja.

Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Zmanjša se za izstopni strošek (1%) in plačan davek od osebnih prejemkov (ob izplačilu smo dolžni odvesti akontacijo v višini 25%, z letno napovedjo dohodnine na DURS se davčnemu zavezancu določi končna višina davka). Če od vključitve v pokojninski načrt še ni poteklo 120 mesecev je izplačilo obremenjeno tudi z davkom na prekinitev zavarovalnega posla (8,5%).

 1