Kontaktni podatki

Pokojninska družba A, d.d
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
telefon:    +386 (0)1 230 77 22
tajništvo:  +386 (0)1 230 77 21
faks: +386 (0)1 230 77 55
e-mail: info@pokojninskad-a.si
Kje se nahajamo?

Delovni čas

ponedeljek - četrtek:
08:00 - 16:00
petek: 
08:00 - 14:00

 


Obrazci

OPOZORILO: Če se vam izbran obrazec ob kliku na povezavo ne odpre oz. se ne odpre pravilno, kliknite na povezavo z desnim gumbom na miški in izberite "Shrani povezavo kot" oz. "Shrani cilj kot" in shranite datoteko na svoj računalnik ter jo nato odprite lokalno.

 

SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV ZAVAROVANCA

Zavarovanec je dolžan (to obveznost je sprejel s podpisom pristopne izjave oziroma pogodbe) tekoče sporočati spremembe svojih osebnih podatkov. V nasprotnem primeru ga naše letno obvestilo o stanju na osebnem računu ne bo doseglo, prav tako pa bo lahko imel ob uveljavljanju pravic težave, ker se osebni podatki s police ne bodo ujemali z osebnimi podatki na veljavnem osebnem dokumentu (otežena ali neuspela identifikacija).

V primeru spremembe osebnih podatkov (priimek, ime, datum rojstva, spol, davčna številka) je potrebno izpolniti Zahtevek za spremembo osebnih podatkov zavarovanca in ga skupaj z originalom prvotno izročene police poslati na naslov: Pokojninska družba A, d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana. Na tej podlagi bomo zavarovancu izdelali in poslali novo polico z veljavnimi podatki.

 

Spremembo naslova je potrebno sporočiti pisno.

SPREMEMBA UPRAVIČENCEV V PRIMERU SMRTI ZAVAROVANCA

Izjava o spremembi upravičencev v primeru smrti zavarovanca se uporabi, kadar zavarovanec želi spremeniti svojo odločitev o upravičencih, navedenih na polici. Izpolnjeno izjavo je potrebno, skupaj z originalom prvotno izročene police, poslati na naslov: Pokojninska družba A, d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana. Na tej podlagi bomo zavarovancu izdelali in poslali novo polico z želenimi spremembami.

SMRT ZAVAROVANCA - navodilo za dvig sredstev

V primeru, ko je upravičenec na polici določen

Upravičenec, naveden na polici, predloži zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti, s sledečimi prilogami:

 • original izpisek iz knjige umrlih,
 • original polico dodatnega pokojninskega zavarovanja umrlega zavarovanca,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta upravičenca s podpisom čez fotografijo,
 • fotokopijo potrdila o vpisu v davčni register (lahko tudi fotokopija kateregakoli dokumenta iz katerega je razvidna davčna številka upravičenca),
 • lastnoročno podpisano kopijo dokumenta iz katerega je razvidna osebna številka bančnega računa upravičenca.


V primeru, ko upravičenec na polici ni določen
Če umrli zavarovanec ni navedel upravičenca za primer smrti pred pridobitvijo pravic iz zavarovanja, so sredstva predmet dedovanja skladno z zakonom. Dedič predloži zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti, s sledečimi prilogami:

 • original pravnomočnega sklepa o dedovanju (z žigom o pravnomočnosti) ali notarsko oziroma upravno overjeno kopijo,
 • original polico dodatnega pokojninskega zavarovanja umrlega zavarovanca,
 • kopijo izpiska iz knjige umrlih,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta dediča, s podpisom čez fotografijo
 • fotokopijo potrdila o vpisu v davčni register dediča (lahko tudi lastnoročno podpisana fotokopija kateregakoli dokumenta iz katerega je razvidna dedičeva davčna številka),
 • lastnoročno podpisano kopijo dokumenta iz katerega je razvidna osebna številka bančnega računa dediča.

OPOZORILO
V primeru, da je upravičencev oziroma dedičev več, morajo vsak svoj zahtevek s fotokopijami svojih dokumentov vložiti sočasno. Izplačilo odkupne vrednosti bo izvršeno v roku 60 dni po prejemu popolnega zahtevka vseh upravičenih do sredstev. Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Zmanjša se za izstopni strošek (1%) in plačano akontacijo davka od osebnih prejemkov (po stopnji 25%).

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO MESEČNE DODATNE POKOJNINE

Zavarovanec lahko uveljavlja pravico do dodatne starostne pokojnine, ko je upokojen po obveznem pokojninskem zavarovanju.

 

Svojo pravico uveljavi pisno na obrazcu "Ponudba za uveljavljavitev pravice do dodatne starostne pokojnine", s sledečimi dokazili v prilogi:

 • kopija odločbe o pravici do javne pokojnine ali kopijo zadnjega odrezka od ZPIZ
 • original(i) police
 • kopija veljavnega osebnega dokumenta, z lastnoročnim podpisom čez fotografijo
 • lastnoročno podpisana kopijo dokumenta iz katerega je razvidna osebna številka bančnega računa

Vloga je popolna, ko prejmemo vse zahtevane priloge.

Če zavarovanec na naš poziv v roku 14 dni ne bo dopolnil Ponudbe z vsemi potrebnimi prilogami, bomo Ponudbo upoštevali kot neveljavno, prejete priloge in dokazila pa se bodo arhivirala.

V kolikor vloga ni upravičena, jo bomo arhivirali oz. na zahtevo zavarovanca vrnili. Ob izpolnitvi vseh pogojev mora zavarovanec ponovno vložiti Ponudbo za uveljavitev dodatne starostne pokojnine skupaj z vsemi potrebnimi prilogami.


OPOZORILO
V ponudbi za mesečno rento bomo upoštevali pri drugih izvajalcih PDPZ zbrana sredstva, ki jih je zavarovanec prenesel na pri nas sklenjeno polico prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine.

POSTOPEK ZA ENKRATEN DVIG SREDSTEV POLICE KOLEKTIVNEGA POKOJNINSKEGA NAČRTA PNA-01 
 

Zavarovanec pridobi pravico do enkratnega izplačila odkupne vrednosti sredstev ob upokojitvi, če privarčevana sredstva ne presegajo 5.000 evrov.

 

V skladu s 417. členom ZIPZ-2 zavarovanec obdrži pravico do dviga sredstev po poteku najmanj 120 mesecev od vključitve v kolektivno zavarovanje. Pri izplačilu se upoštevajo sredstva zbrana na računu do 31.12.2012, to je do uveljavitve ZPIZ-2, skupaj s pripisanimi donosi do meseca pred izplačilom. Sredstva vplačana po 1.1.2013 lahko zavarovanec koristi ob upokojitvi.

 

Za enkratno izplačilo odkupne vrednosti sredstev police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vloži zavarovanec izpolnjen obrazec Zahtevek za enkratno izplačilo sredstev s sledečimi prilogami:

 • kopija veljavnega osebnega dokumenta,
 • kopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa in naziv banke, npr. kopija bančne kartice.

 

Če zahtevek vlaga upokojenec, je vlogi potrebno poleg zgoraj navedenega priložiti tudi:

 • dokazilo o upokojitvi, npr. kopija odločbe o upokojitvi ali kartice upokojenca,
 • original zavarovalne police oziroma izjavo o izgubi police.

 

Izplačilo odkupne vrednosti se izvrši v roku 60 dni od prejema popolne vloge in po pridobitvi pravice do enkratnega izplačila.

 

Odkupna vrednost se izračuna na zadnji delovni dan meseca pred izplačilom. Pri enkratnem dvigu privarčevanih sredstev se izplačilo zmanjša za 1% izstopnih stroškov in 25% akontacije dohodnine. Dokončni izračun dohodnine je odvisen od dohodninskega razreda, v katerega se zavarovanec uvrsti glede na vse prihodke v letu, v katerem mu je bila izplačana odkupna vrednost.

 

V primeru, da enkratno izplačilo zahteva upokojena oseba, ki ji še ni poteklo 10 let od vključitve v zavarovanje, se ob izplačilu dodatno obračuna tudi davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%.

 

POSTOPEK ZA ENKRATEN DVIG SREDSTEV POLICE INDIVIDUALNEGA POKOJNINSKEGA NAČRTA PNA-02 

 Za izstop in izplačilo odkupne vrednosti sredstev, individualni zavarovanec posreduje izpolnjen obrazec Zahtevek za enkratno izplačilo sredstev s sledečimi prilogami:

 • kopija veljavnega osebnega dokumenta,
 • kopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa, npr. kopija bančne kartice,
 • original zavarovalne police oziroma izjava o izgubi police.

 

Izplačilo odkupne vrednosti se izvrši v roku 60 dni od prejema popolne vloge.

 

Odkupna vrednost se izračuna na zadnji delovni dan meseca pred izplačilom. Izplačilo se zmanjša za 1% izstopnih stroškov in 25% akontacije dohodnine. Dokončni izračun dohodnine je odvisen od dohodninskega razreda, v katerega se zavarovanec uvrsti glede na vse prihodke v davčnem letu.

 

V primeru, da zavarovancu še ni poteklo 10 let od vključitve v zavarovanje, se ob izplačilu dodatno obračuna tudi davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%.1