Nadzorni svet in komisije

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta: 

 • Marko Dražumerič

Podpredsednik nadzornega sveta:

 • Drago Kavšek

Člani nadzornega sveta:

 • Dean Čerin
 • Nevenka Kržan
 • Daniel Lačen
 • Zoran Miloševič (odstopil 20. 6. 2024)
 • Andraž Rangus
 • Sandi Svetek
 • Zdravko Sančanin
 • Anita Stojčevska

Komisije

Nadzorni svet Pokojninske družbe A, d.d. ima tri stalne komisije, ki skrbijo za nadzor in razvoj različnih področij poslovanja:

Revizijska komisija

Revizijsko komisijo imenuje nadzorni svet. Komisijo sestavljajo trije člani, ki so imenovani za obdobje šestih let. Predsednika in podpredsednika komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov, en član revizijske komisije mora biti neodvisni strokovnjak, usposobljen za računovodstvo ali revizijo.

Revizijska komisija je kritični organ družbe, ki je v pomoč nadzornemu svetu pri izvajanju njegovih nalog. Ima torej pomembno vlogo v celotni strukturi upravljanja družbe, saj spremlja in nadzira računovodsko poročanje, notranje kontrole in obvladovanje tveganj v družbi, o svojem delu pa poroča nadzornemu svetu.

Člani revizijske komisije:

 • Dean Čerin (predsednik)
 • Sandi Svetek (podpredsednik)
 • Simona Korošec Lavrič (neodvisna strokovnjakinja)

Komisija za naložbe

Komisijo za naložbe imenuje nadzorni svet Pokojninske družbe A, d.d. Komisija ima največ 6 članov in se imenuje za 6 let.
Komisija za naložbe:  

 • se seznani z naložbeno politiki Kritnih skladov Življenjskega cikla pri pripravi poslovnega načrta družbe in obravnavi letnega poročila družbe ter poroča Nadzornemu svetu,
 • daje mnenje nadzornemu svetu o naložbeni politiki Kritnih skladov Življenjskega cikla pri izdaji soglasja upravi k poslovnemu načrtu družbe in obravnavi letnega poročila družbe,
 • spremlja izvajanje strategije upravljanja kapitala družbe.

Člani komisije za naložbe: 

 • Marko Dražumerič 
 • Drago Kavšek 
 • Dean Čerin 
 • Anita Stojčevska 
 • Sandi Svetek 
 • Primož Visenjak

Komisija za imenovanja in prejemke

Komisijo za imenovanja in prejemke imenuje nadzorni svet. Sestavljajo jo trije člani, vključno s predsednikom komisije. Mandatna doba članov je šest let in sovpada z mandatom nadzornega sveta. Predsednika komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov.

Pristojnosti Komisije za imenovanja in prejemke so naslednje:

 • priprava poročila nadzornemu svetu glede izvajanja politik prejemkov;
 • pomoč pri pripravi meril in kriterijev za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane uprave in člane nadzornega sveta, v skladu s Politiko ocenjevanja kadrovske primernosti članov uprave in nadzornega sveta Pokojninske družbe A, d.d.;
 • priprava kadrovske ocene za kandidate in člane uprave in nadzornega sveta glede na raven in naravo izkušenj za delo na vodstveni ali nadzorni funkciji, ugled, etično neoporečnost in zmožnost za konstruktivno sodelovanje pri upravljanju, pri čemer komisija ocenjuje člane uprave in nadzornega sveta kot posameznike in upravo in nadzorni svet kot organa, in sicer skladno s Politiko ocenjevanja kadrovske primernosti članov uprave in nadzornega sveta Pokojninske družbe A, d.d.;
 • podpora pri vrednotenju dela uprave in priprava obrazloženih razlogov za odpoklic posameznih članov uprave, kadar le-ti nastopijo;
 • druge naloge, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta.

Člani Komisije za imenovanja in prejemke:

 • Zdravko Sančanin 
 • Marko Dražumerič 
 • Anita Stojčevska 

Odbor skupine kritnih skladov 

Pokojninska družba A, d.d. je na podlagi 293. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 oblikovala odbor Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d.. Odbor je strokovni organ, ki ga sestavlja pet članov od tega trije predstavniki članov in dva predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt.

Odbor spremlja poslovanje pokojninskega sklada ter nadzoruje delo upravljavca. V ta namen ima naslednje pristojnosti:

 • daje mnenje k letnemu poročilu pokojninskega sklada;
 • daje mnenje k spremembam pravil upravljanja pokojninskega sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami;
 • daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti pokojninskega sklada;
 • predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca pokojninskega sklada;
 • preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
 • daje mnenje k poročilom upravljavca pokojninskega sklada o tveganjih, katerim je pokojninski sklad izpostavljen;
 • obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov pokojninskega sklada;
 • obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem pokojninskega sklada;
 • druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca pokojninskega sklada.

Člani odbora:

 • Nives Fajfar
 • Mitja Gorenšček
 • Nataša Lukančič
 • Borut Šterbenc
 • Darja Vodušek Vtič