Poslovanje družbe

Pokojninska družba A, d.d. je preteklo poslovno leto 2017 zaključila uspešno in zavarovancem sklada zajamčenega donosa pripisala donos v višini 2,49 %, zavarovancem kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo donos v višini 3,32 %, zavarovancem kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo 4,44 %. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2017 po ZPIZ-1 znašala 1,68 %, po ZPIZ-2 pa 2,34 %.

Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1,22 milijonov EUR, bilančna vsota družbe je znašala 281,1 milijonov EUR. Doseženi so bili vsi načrtovani poslovni cilji tako glede doseženega dobička, višine vplačanih premij, sredstev zavarovancev, števila zavarovancev in števila prejemnikov dodatne pokojninske rente. Vplačane premije so presegle načrtovane in so bile najvišje do sedaj. Prihodki družbe iz naslova provizij so v primerjavi z letom 2016 višji za 7,75 %. Donosnost kapitala v letu 2017 znaša 7,52 %.

  2017 2016 Indeks 17/16
Bruto premije v EUR* 25.708.341 23.396.817 110
Odkupna vrednost sklada varčevanja v EUR 249.498.698 230.607.163 108
Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR 11.094.002 10.483.522 106
Število zavarovancev sklada varčevanja 44.505 42.772 104
Število zavarovancev sklada izplačevanja 2.013 1.848 109
Drugi zavarovalni prihodki v EUR 2.246.703 2.085.120 108
Obratovalni stroški v EUR 1.398.693 1.313.403 105
Dosežen donos sredstev članov KSZD 2,49% 3,27% 76
Dosežen donos sredstev članov KSSDI 3,32% 4,07% 82
Dosežen donos sredstev članov KSVDI 4,44% 14,07% 32
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 1,68% 2,13% 79
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 2,34% 2,54% 92
Donosnost kapitala 7,52% 8,57% 88
Knjigovodska vrednost delnice v EUR 194,94 181,89 107
Čisti poslovni izid v EUR 1.223.324 1.282.180 95

*Postavka bruto premije predstavlja plačila zavarovancev članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 25.708.341 EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini 24.113.142 EUR, preostanek pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d..

Konec leta 2017 je bilo v družbi zavarovanih skupaj 44.505 zavarovancev, skupna zbrana sredstva v upravljanju znašajo 249,5 milijoni evrov. Dodatno starostno pokojnino naše družbe prejema že preko 2.010 zavarovancev.