Poslovanje družbe

Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2018 in presegla vse zastavljene cilje, tako glede doseženega dobička, višine vplačanih premij, sredstev zavarovancev, predvsem pa nas veseli povečevanje števila varčevalcev in prejemnikov dodatnih pokojninskih rent, ki so tudi glavni namen varčevanja. 

Družba je članom sklada zajamčenega donosa pripisala v letu 2018 donos v višini +1,15% in bila edini izmed vseh izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja s pozitivnim donosom. Uravnoteženi sklad s srednjo delniško izpostavljenostjo je zabeležil zaradi negativnih vplivov geopolitičnih tveganj na kapitalske trge -3,89 %, Delniški sklad z visoko delniško izpostavljenostjo pa -7,00 %. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2018 po ZPIZ-1 znašala +1,76 %, po ZPIZ-2 pa +2,42 %. 

Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1,3 milijonov EUR, bilančna vsota družbe je znašala 302,8 milijonov EUR. Vplačane premije so znašale 27,2 mio eur in bile tako najvišje do sedaj. Prihodki družbe iz naslova provizij so bili v primerjavi z letom 2017 višji za 7,35 %. Donosnost kapitala je v letu 2018 znašala +7,88 %. 

  2018 2017 Indeks 18/17
Bruto premije v EUR* 27.232.523 25.708.341 106
Odkupna vrednost skladov varčevanja v EUR 268.837.064 249.498.698 108
Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR 13.287.394 11.094.002 120
Število zavarovancev skladov varčevanja 47.624 44.505 107
Število zavarovancev sklada izplačevanja 2.181 2.013 108
Drugi zavarovalni prihodki v EUR 2.411.830 2.246.703 107
Obratovalni stroški v EUR 1.410.196 1.398.693 101
Dosežen donos sredstev članov Zajamčenega sklada +1,15% +2,49% 46
Dosežen donos sredstev članov Uravnoteženega sklada -3,89% +3,32% -117
Dosežen donos sredstev članov Delniškega sklada -7,00% +4,44% -158
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 +1,76% +1,68% 105
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 +2,42% +2,34% 103
Donosnost kapitala +7,88% +7,52% 105
Knjigovodska vrednost delnice v EUR 202,46 194,94 104
Čisti poslovni izid v EUR 1.313.580 1.223.324 107

*Postavka bruto premije predstavlja plačila članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 27.232.523 EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini 26.487.830 EUR, preostanek pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d.

Konec leta 2018 je v družbi varčevalo skupaj 47.624 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 282,1 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je mesečno prejemalo že 2.181 oseb.