Poslovanje družbe

Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2020 in presegla vse zastavljene cilje, predvsem pa nas veseli nadaljevanje povečevanja števila varčevalcev in prejemnikov dodatnih pokojninskih rent. Konec leta 2020 je v družbi varčevalo skupaj 53.594 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 343,9 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je mesečno prejemalo že 2.658 oseb.    

Zajamčeni sklad družbe, v katerem varčuje večina naših zavarovancev, je v letu 2020 nadaljeval stabilno poslovanje in zabeležil +2,76% donos. Skupni donos sklada od ustanovitve leta 2001 do konca leta 2020 znaša 118,6% oziroma povprečno 4,1% letno. Uravnoteženi sklad je kljub velikim padcem na finančnih trgih v prvem delu leta na koncu leto končal s pozitivnim donosom v višini +0,94%, Delniški sklad pa je zabeležil rahlo negativen -0,48% donos. Ob tem velja izpostaviti, da je varčevanje v dinamičnih skladih, kot sta Delniški in Uravnoteženi, dolgoročno, zaradi česar so kratkoročna negativna gibanja pričakovana in ne smejo biti razlog za skrb.

Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1.762 tisoč evrov, bilančna vsota družbe znaša 367.760 tisoč evrov. Vplačane premije so znašale 29,4 mio evrov in bile tako najvišje do sedaj. Prihodki družbe iz naslova redne dejavnosti so v primerjavi z letom 2019 višji za 8,15%, donosnost kapitala v letu 2020 pa znaša 8,96%.

  2020 2019 Indeks 20/19
Bruto premije v EUR* 29.446.161 28.634.746 103
Odkupna vrednost skladov varčevanja v EUR 324.972.008 298.369.013 109
Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR 18.951.315 15.985.949 119
Število zavarovancev skladov varčevanja 53.594 49.991 107
Število zavarovancev sklada izplačevanja 2.658 2.422 110
Drugi prihodki 2.849.757 2.634.885 108
Obratovalni stroški 1.568.812 1.499.961 105
Dosežen donos sredstev članov Zajamčenega sklada 2,76% 3,56 % 77,53 
Dosežen donos sredstev članov Uravnoteženega sklada 0,94% 10,00% 9,40 
Dosežen donos sredstev članov Delniškega sklada -0,48% 19,21% -2,50 
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 1,23% 1,55% 79,35
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 1,89% 2,21% 85,52
Donosnost kapitala 8,96% 10,42% 85,99
Knjigovodska vrednost delnice v EUR 240,21 221,86 108,27
Čisti poslovni izid v EUR** 1.762.331 1.861.216 94,69
Čisti poslovni izid v EUR brez izrednih postavk 1.762.331 1.510.690 116,66

Postavka bruto premije predstavlja plačila članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 29.446.161EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini  28.497.789 EUR, znesek v višini 948.371 EUR pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d.. Med bruto premijami niso zajeti prenosi znotraj Skupine kritnih skladov življenjskega cikla v višini 600.087 EUR.

Čisti poslovni izid za leto 2019 vsebuje izredne postavke iz naslova odprave rezervacij.