Poslovanje družbe

Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2019 in presegla vse zastavljene cilje, tako glede višine vplačanih premij, sredstev zavarovancev in doseženega dobička, predvsem pa nas veseli povečevanje števila varčevalcev in prejemnikov dodatnih pokojninskih rent, ki so tudi glavni namen varčevanja.

Zajamčeni sklad družbe, v katerem varčuje večina naših zavarovancev, je v letu 2019 nadaljeval stabilno poslovanje in zabeležil +3,56% donos. Nova sklada naložbene politike življenjskega cikla sta imela v letu 2019 dobre donose, in sicer +10,00% na Uravnoteženem in +19,21% na Delniškem skladu. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2019 po ZPIZ-1 znašala +1,55%, po ZPIZ-2 pa +2,21%.

Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1.510 tisoč EUR, bilančna vsota družbe znaša 337.288 tisoč EUR. Vplačane premije so znašale 28,6 mio eur in bile tako najvišje do sedaj. Prihodki družbe iz naslova redne dejavnosti so v primerjavi z letom 2018 višji za 9,25%. Donosnost kapitala v letu 2019 znaša 8,46%, z upoštevanjem izredne postavke iz naslova odprave rezervacij pa 10,42%.

  2019 2018 Indeks 19/18
Bruto premije v EUR* 28.634.746 27.232.523 105,15
Odkupna vrednost skladov varčevanja v EUR 298.369.013 268.837.064 110,99
Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR 15.985.949 13.285.070 120,33
Število zavarovancev skladov varčevanja 49.991 47.624 104,97
Število zavarovancev sklada izplačevanja 2.422 2.181 111,05
Drugi prihodki 2.634.885 2.411.830 109,25
Obratovalni stroški 1.499.961 1.410.196 106,37
Dosežen donos sredstev članov Zajamčenega sklada 3,56% 1,15%  
Dosežen donos sredstev članov Uravnoteženega sklada 10,00% -3,89%  
Dosežen donos sredstev članov Delniškega sklada 19,21% -7,00%  
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 1,55% 1,76% 88,07
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 2,21% 2,42% 91,32
Donosnost kapitala 10,42% 7,88% 132,23
Knjigovodska vrednost delnice v EUR 221,86 202,46 109,58
Čisti poslovni izid v EUR 1.861.216 1.313.580 141,69

* Postavka bruto premije predstavlja plačila članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 28.634.746 EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini 28.218.957 EUR, znesek v višini 415.789 EUR pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d.. Med bruto premijami niso zajeti prenosi znotraj Skupine kritnih skladov življenjskega cikla v višini 246.949 EUR.

** Čisti poslovni izid vsebuje izredne postavke iz naslova odprave rezervacij.

Konec leta 2019 je v družbi varčevalo skupaj 49.991 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 314,3 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je mesečno prejemalo že 2.422 oseb.