Poslovanje družbe

 • Pokojninska družba A, d.d. je preteklo poslovno leto 2016 zaključila uspešno in zavarovancem sklada zajamčenega donosa pripisala donos v višini 3,27% (ta bi v primeru tržnega vrednotenja znašal 4,58%), zavarovancem kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo donos v višini 4,07%, zavarovancem kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo 14,07%. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2016 po ZPIZ-1 znašala 2,13%, po ZPIZ-2 pa 2,54%.

  Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1,28 milijonov EUR, bilančna vsota družbe znaša 262 milijonov EUR. Doseženi so bili vsi načrtovani poslovni cilji tako glede višine vplačanih premij, sredstev zavarovancev in števila prejemnikov dodatne pokojninske rente. Vplačane premije so presegle načrtovane. Prihodki družbe iz naslova provizij so v primerjavi z letom 2015 višji za 7%. Donosnost kapitala v letu 2016 znaša 8,57%.

    2016 2015 INDEX 16/15
  Bruto premije v EUR* 23.396.817 22.357.710 105
  Odkupna vrednost sklada varčevanja v EUR 230.607.163 212.098.557 109
  Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR 10.483.522 10.337.282 101
  Število zavarovancev sklada varčevanja 42.772 40.291 106
  Število zavarovancev sklada izplačevanja 1.848 1.707 108
  Drugi zavarovalni prihodki v EUR 2.085.120 1.955.705 107
  Obratovalni stroški v EUR 1.313.403 1.313.332 101
  Dosežen donos sredstev članov KSZD 3,27% 2,81% 116
  Dosežen donos sredstev članov KSSDI 4,07%   0,00
  Dosežen donos sredstev članov KSVDI 14,07%   0,00
  Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 2,13% 2,59%  82
  Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 2,54%   0,00
  Donosnost kapitala 8,57% 9,86% 87
  Knjigovodska vrednost delnice v EUR 181,89 168,81 108
  Čisti poslovni izid v EUR 1.282.180 1.349.253 95

  Postavka bruto premije predstavlja plačila zavarovancev članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 23.396.817 EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini 22.870.116 EUR, preostanek pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d..

  Konec leta 2016 je bilo v družbi zavarovanih skupaj 44.620 zavarovancev, skupna zbrana sredstva v upravljanju znašajo 241 milijoni evrov. Dodatno starostno pokojnino naše družbe prejema že preko 1.840 zavarovancev.