Poslovanje družbe

Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2022. Konec leta 2022 je v družbi varčevalo 58.747 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 395,9 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je prejemalo že 3.202 oseb. 

Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1,82 milijona evrov, bilančna vsota družbe je ob koncu leta 2022 znašala 423,28 milijonov evrov, vplačane premije pa so znašale 34,9 milijonov evrov. Prihodki družbe iz naslova redne dejavnosti so v primerjavi z letom 2021 višji za 9,22%. Donosnost kapitala v letu 2022 znaša 8,13%.  

  2022 2021
Bruto premije v EUR* 34.957.021 31.066.496
Odkupna vrednost skladov varčevanja v EUR 370.374.925 361.561.735
Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR 25.504.472 22.120.221
Število zavarovancev skladov varčevanja 58.747 56.123
Število zavarovancev sklada izplačevanja 3.202 2.907
Drugi prihodki 3.535.718 3.233.483
Obratovalni stroški 1.867.573 1.674.340
Dosežen donos sredstev članov Zajamčenega sklada -2,31% 4,27%
Dosežen donos sredstev članov Uravnoteženega sklada -9,19% 7,70%
Dosežen donos sredstev članov Delniškega sklada -7,42% 22,71%
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 1,00% 1,00%
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 1,49% 1,53%
Donosnost kapitala 8,13% 10,68%
Knjigovodska vrednost delnice v EUR 270,15 263,3
Čisti poslovni izid v EUR 1.817.425 2.274.403

Postavka bruto premije predstavlja plačila članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 34.957.021 EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini 34.538.231 EUR, znesek v višini 418.790 EUR pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d.. Med bruto premijami niso zajeti prenosi znotraj Skupine kritnih skladov življenjskega cikla v višini 6.175.400 EUR.