Trajnostni vidik naložbene politike (ESG)

Pokojninska družba A, d.d. je že od svoje ustanovitve dalje pri svojem poslovanju in naložbeni politiki zasledovala dolgoročne cilje, ki imajo v svojem bistvu skrb za varno prihodnost članov naših pokojninskih načrtov. Pri svojem poslovanju in upravljanju sredstev smo vedno stremeli k presoji širših vplivov našega poslovanja ter investiranja, ki ne zasleduje zgolj čim višjega donosa, vendar upošteva na drugi strani tudi tveganja in širše vplive na druge deležnike, kot so okolje in družba. 

Z namenom formaliziranja in nadgradnje naših dosedanjih prizadevanj je družba s 1.7.2021 vpeljala sistematično presojo okoljskih in socialnih dejavnikov ter dejavnikov upravljanja družb (v nadaljevanju ESG dejavniki) v svojo naložbeno politiko. Za vsak kritni sklad oblikujemo metodologijo, po kateri bomo presojali ESG dejavnike in tudi minimalno ESG oceno, ki jo bodo morali doseči skladi. Na ta način bodo naši obstoječi in bodoči člani pokojninskih načrtov imeli vse podrobnejše informacije o tem, na kakšen način presojamo ESG dejavnike pri izbiri naložb in kako se le ti spreminjajo s časom.

Trajnostni vidik politike prejemkov

Pokojninska družba A, d.d. je v letu 2021 posodobila svojo politiko prejemkov, s ciljem uresničevati trden in zanesljiv sistem upravljanja ter zagotavljati integriteto in transparentnost poslovanja družbe. Politika prejemkov sledi načelom sorazmernosti prejemkov, zlasti variabilni del prejemkov sledi spoštovanju poslovne strategije in dolgoročnih interesov družbe, kot tudi prispeva k doseganju visokih strokovnih in etičnih standardov družbe ter pozitivnem odnosu do notranjih pravil. Prav tako upošteva ter spodbuja učinkovito upravljanje z vsemi pomembnimi tveganji družbe.

Tveganja glede trajnostnosti

Trajnostni vidik naložbene politike vključuje tudi opis tveganj glede trajnostnosti, pregled škodljivih vplivov na trajnost in ukrepov za njihovo obvladovanje, s katerimi smo dopolnili Načrt upravljanja s tveganji Skupine kritnih skladov življenjskega cikla. Tveganje glede trajnostnosti se nanaša na okoljski, socialni ali upravljavski dogodek ali okoliščino, ki ima lahko v primeru, da do nje pride, dejanski ali potencialni znaten negativen vpliv na vrednost naložbe.

Osnove za oceno tveganja glede trajnostnosti predstavljajo ocene s strani institucij, ki se profesionalno ukvarjajo z ocenjevanjem naložb oziroma so naložbe uvrščene v družbeno odgovorne družine indeksov ali financirajo družbeno odgovorne cilje oziroma delujejo podjetja v panogi, ki je prepoznana kot družbeno odgovorna.