Uravnoteženi sklad

Naložbeni cilj sklada življenjskega cikla s srednjo delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti nizki ravni tveganja. Sklad vlaga pretežno v obveznice, a tudi v bolj tvegane delnice in je primeren za varčevalce stare do 55 let.

Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja regijska in sektorska razpršenost sklada, ki sicer nalaga pretežno na razvite trge in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij. Najmanj 50 % sredstev kritnega sklada predstavljajo nizko tvegane naložbe.* 

URAVNOTEŽENI SKLAD

  • Stari do 55 let
  • 35% delnic
  • 65% obveznic

Naložbe v skladu so izpostavljene nizki ravni tveganja z namenom doseganja donosnosti, ki je višja od zajamčene.

Ciljna porazdelitev sredstev

Kritni sklad ima ciljno 35 % sredstev naloženih v delnice ter 65 % sredstev naloženih v obveznice. Sredstva kritnega sklada so lahko v manjši meri naložena tudi v denarne depozite, netržne instrumente denarnega trga in enote oz. delnice odprtih in zaprtih investicijskih skladov. Podrobnosti glede poslovanja sklada, sektorski in geografski razpršenosti ter seznam 10 največjih naložb, lahko najdete v kvartalnih poročilih o poslovanju. 

*Obveznice bonitet naložbenega razreda, enote premoženja oziroma delnice odprtih investicijskih skladov, ki imajo sredstva naložena v obveznice bonitet naložbenega razreda, instrumenti denarnega trga, denarni depoziti, zadolžnice. 

Preverite tekoče donose skladov - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo - Dokument

 
DELNIŠKI SKLAD ZAJAMČENI SKLAD
 
 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja