Postopek za uveljavitev dodatne pokojnine

Za uveljavitev pravice do dodatne pokojnine mora zavarovanec poslati Pokojninski družbi A d.d., izpolnjeno in podpisano Ponudbo za uveljavitev dodatne pokojnine skupaj s potrebnimi dokazili. Sestavni del ponudbe so splošni pogoji zavarovanja za izplačevanje pokojninske rente.

Če ponudbe zavarovanca Pokojninska družba A, d.d. ne odkloni v osmih dneh od prejema popolne in upravičene ponudbe se šteje, da je ponudbo sprejela in je pogodba sklenjena. V dokaz sklenitve pogodbe bo Pokojninska družba A, d.d. zavarovancu izstavila polico. V mesecu po mesecu sklenitve pogodbe se sredstva zavarovanca prenesejo iz sklada varčevanja na sklad izplačevanja (vplača se zavarovalna premija). Prvo dodatno pokojnino (rento) zavarovanec prejme v mesecu po mesecu vplačila zavarovalne premije.

Dodatna pokojnina bo pomembna

Dodatna pokojnina se izplačuje na osebni bančni račun, ki ga predloži zavarovanec v svoji ponudbi. Višina izplačane dodatne pokojnine je odvisna od zbranih sredstev in starosti zavarovanca ob uveljavitvi pravice, izbranega zajamčenega obdobja izplačevanja, referenčne tehnične obrestne mere, obračunanih stroškov in uporabljenih tablic smrtnosti. Višina vseh nadaljnjih izplačil pa je odvisna tudi od vsakokratnega doseženega donosa kritnega sklada izplačevanja rent.*

Obrazci za dodatno pokojnino

Glede na želeno obliko dodatne pokojnine zavarovanec izpolni Ponudbo za uveljavitev dodatne pokojnine, ki jo skupaj s potrebnimi prilogami posreduje na naslov:

Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana oziroma elektronsko na info@pokojninskad-a.si

Klasična dosmrtna renta (Ponudba za uveljavitev dodatne pokojnine) - SPAI-03 KL

Pospešena dosmrtna renta (Ponudba za uveljavitev dodatne pokojnine) - SPAI-03 PS

Pokojninski načrt za izplačevanje dodatnih pokojninskih rent - SPAI-03

Potrebna dokazila:

  • kopija odločbe o uveljavitvi pravice do pokojnine po predpisih obveznega pokojninskega zavarovanja;
  • original police ali Izjava o izgubi police;
  • kopija veljavnega osebnega dokumenta z lastnoročnim podpisom čez fotografijo;
  • lastnoročno podpisana kopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa;

Zavarovanec s svojim podpisom v levem okencu ob izbrani obliki dodatne pokojnine potrdi izbrano obliko. Če izbere dodatno pokojnino z zajamčenim obdobjem izplačevanja določi upravičence za primer svoje smrti v zajamčenem obdobju.

Vse spremembe osebnih podatkov in spremembo transakcijskega računa mora zavarovanec nemudoma sporočiti pokojninski družbi. V primeru, da pokojninska družba ni obveščena o navedenih spremembah, morebitna oškodovanja bremenijo zavarovanca.

*V primeru uveljavljanja dodatne pokojnine pred pretekom 10 let od vključitve v zavarovanje, se zbrana sredstva, ki so namenjena za vplačilo zavarovalne premije za pridobitev dodatne pokojnine, zmanjšajo za davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%.