Projekcije pokojninskih prejemkov

Na podlagi 251. člena zakona ZPIZ-2G je upravljavec pokojninskega sklada na letnem potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga člani prejmejo do konca januarja za preteklo leto, dolžan članom posredovati tudi informacije o pokojninskih projekcijah.

To pomeni, da so vsi člani naših pokojninskih načrtov ob letošnjih potrdilih o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2022 prejeli tudi informacije o projekciji bodoče višine njihove dodatne pokojnine, izračunane na podlagi dveh različnih scenarijev, kot jih določa Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov (v nadaljevanju Pravilnik).

Prikazani zneski dodatne pokojnine so projekcije na podlagi v nadaljevanju navedene metodologije in Pravilnika ter so zgolj informativne narave in se bodo lahko razlikovale od končne vrednosti pridobljenih prejemkov članov, zaradi česar ne predstavljajo napovedi ali ponudbe.

Predpostavke izračuna

Na podlagi Pravilnika mora upravljavec narediti oceno višine privarčevanih sredstev člana ob dopolnitvi zakonsko določene upokojitvene starosti (65 let) ali upokojitvene starosti, ki jo določi član. Za člane, ki so že starejši od 65 let, se uporabi njihova dejanska starost. Ta ocena sredstev predstavlja seštevek stanja na osebnem računu člana na dan 31. decembra preteklega leta in ocene višine sredstev, ki jih bo član privarčeval do upokojitvene starosti.

Za višino prihodnjih vplačil se upošteva povprečna bruto višina vplačila v korist člana v preteklem koledarskem letu, preračunana na mesečno raven, če član v preteklem koledarskem letu ni bil vključen celotno leto, se izračun povprečnega bruto vplačila izvede za mesece, šteto od meseca prvega vplačila do decembra. Če je na dan 31. decembra preteklega leta dodatno pokojninsko zavarovanje v mirovanju ali je sklenjeno zadržanje pravic, se pri oceni višine sredstev ne upoštevajo prihodnja vplačila. Pri obračunu vstopne provizije se upošteva dejanska vstopna provizija po polici posameznega člana.

Za neto donosnost pokojninskega sklada se uporabijo nominalne letne stopnje donosnosti, ki jih določi upravljavec pokojninskega sklada v skladu s Pravilnikom glede na vrsto scenarija (ciljni ali pesimistični) in vrsto pokojninskega sklada v okviru naložbene politike, ki velja za posameznega člana. Uporabljene donosnosti se bodo izračunale vsako leto. Podrobnosti glede pravil za izračun samih donosnosti so na voljo v priloženem Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov. Uporabljene donosnosti za zadnje projekcije na povezavi.

Upravljavec na podlagi dveh ocen višin privarčevanih sredstev – ciljne in pesimistične ter upokojitvene starosti izračuna pričakovano višino dodatne pokojnine v obliki klasične vseživljenjske mesečne pokojninske rente po trenutno veljavnem pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninskih rent upravljavca. Prikazana je pokojninska renta v bruto znesku. Če izračun privarčevanih sredstev ob upokojitvi ne presega mejnega zneska, določenega v drugi alineji prvega odstavka 221. člena ZPIZ-2 (5.924,08 €), upravljavec člana informira le o oceni višine privarčevanih sredstev.

Na višino dodatne pokojnine ob upokojitvi vplivajo starost člana, višina privarčevanih sredstev in določila pokojninskega načrta. Podrobnosti o današnjih določilih in ponudbi naše družbe glede dodatnih pokojnin in drugih možnostih črpanja sredstev članov naših pokojninskih načrtov si lahko preberete na povezavi.

Datoteke

Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov - dokument

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov - dokument