Pogoji varčevanja

Stroški varčevanja pri naši družbi so nizki in pregledni. Vsi člani pokojninskih načrtov so zavarovani pod enakimi pogoji.

  • Upravljavska provizija: 0,55% od sredstev zavarovanca letno (Zajamčeni sklad) oz. 1% (Uravnoteženi in Delniški sklad).
  • Vstopna provizija: 3% od vplačane premije.
  • Skrbniška provizija: 0,020% od sredstev zavarovanca letno. 
  • Izstopna provizija v primeru izplačila sredstev v obliki rente: 0%.
  • Izstopna provizija v primeru izrednega prenehanja: 1% sredstev zavarovanca.

Skupni letni stroški našega povprečnega zavarovanca znašajo pod 1% vrednosti sredstev letno.  

Zaradi usmeritve poslovanja v korist zavarovancev smo v korist vseh naših zavarovancev že petkrat od ustanovitve znižali upravljavsko provizijo kritnega sklada zajamčenega donosa, iz 1,2% leta 2001 na 0,55% leta 2014. Stroški varčevanja in izplačevanja za posamezne produkte so podrobneje navedeni v pokojninskih načrtih in pravilih upravljanja dostopni na povezavi