Delniški sklad

Naložbeni cilj kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti srednji ravni tveganja. Primeren je za mlajše varčevalce stare do 42 let. Sklad vlaga pretežno v delnice, a tudi v manj tvegane obveznice.

Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja regijska in sektorska razpršenost sklada, ki sicer nalaga pretežno na razvite trge in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij. Najmanj 15 % sredstev kritnega sklada predstavljajo nizko tvegane naložbe. Naložbe v skladu so izpostavljene srednji ravni tveganja z namenom doseganja višje donosnosti.*

DELNIŠKI SKLAD

  • Stari do 42 let
  • 70% delnic
  • 30% obveznic

Ciljna porazdelitev sredstev

Kritni sklad ima ciljno 70 % sredstev naloženih v delnice ter 30 % sredstev naloženih v obveznice. Sredstva kritnega sklada so lahko v manjši meri naložena tudi v denarne depozite, zadolžnice in netržne instrumente denarnega trga. Podrobnosti glede poslovanja sklada, sektorski in geografski razpršenosti ter seznam 10 največjih naložb, lahko najdete v kvartalnih poročilih o poslovanju. 

Obveznice bonitet naložbenega razreda, enote premoženja oziroma delnice odprtih investicijskih skladov, ki imajo sredstva naložena v obveznice bonitet naložbenega razreda, instrumenti denarnega trga, denarni depoziti, zadolžnice.

Preverite tekoče donose skladov - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo - Dokument

 
URAVNOTEŽENI SKLAD ZAJAMČENI SKLAD
 
 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21