Uravnoteženi sklad

Naložbeni cilj sklada življenjskega cikla s srednjo delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti nizki ravni tveganja. Sklad vlaga pretežno v obveznice, a tudi v bolj tvegane delnice in je primeren za varčevalce stare do 55 let.

Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja regijska in sektorska razpršenost sklada, ki sicer nalaga pretežno na razvite trge in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij. Najmanj 60 % sredstev kritnega sklada predstavljajo nizko tvegane naložbe.* Naložbe v skladu so izpostavljene nizki ravni tveganja z namenom doseganja donosnosti, ki je višja od zajamčene.

URAVNOTEŽENI SKLAD

  • Stari do 55 let
  • 25% delnic
  • 75% obveznic
  • Jamstvo glavnice*

Ciljna porazdelitev sredstev

Kritni sklad ima ciljno 25 % sredstev naloženih v delnice ter 75 % sredstev naloženih v obveznice. Sredstva kritnega sklada so lahko v manjši meri naložena tudi v denarne depozite, netržne instrumente denarnega trga in enote oz. delnice odprtih in zaprtih investicijskih skladov. Podrobnosti glede poslovanja sklada, sektorski in geografski razpršenosti ter seznam 10 največjih naložb, lahko najdete v kvartalnih poročilih o poslovanju. 

Kot edini izvajalec naložbene politike življenjskega cikla nudi Pokojninska družba A v Uravnoteženem skladu jamstvo glavnice za vse zavarovance, ki bodo v sklad vključeni vsaj 10 let.**

Obveznice bonitet naložbenega razreda, enote premoženja oziroma delnice odprtih investicijskih skladov, ki imajo sredstva naložena v obveznice bonitet naložbenega razreda, instrumenti denarnega trga, denarni depoziti, zadolžnice. 

Ko član dopolni spodnjo starost sklada zajamčenega donosa (55 let) ter je od njegovega vstopa in prenosa sredstev v uravnoteženi kritni sklad do izpolnitve tega pogoja preteklo že vsaj 10 let, mu upravljavec jamči prenos odkupne vrednosti v zajamčeni sklad najmanj v višini čistih vplačil.

Preverite tekoče donose skladov - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo - Dokument

 
DELNIŠKI SKLAD ZAJAMČENI SKLAD
 
 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21