Zajamčeni sklad

Primeren je za zavarovance vseh starosti, ki želijo konservativno naložbeno politiko brez večjih nihajev in zmerno dolgoročno rastjo prihrankov. V zajamčenem skladu imajo zavarovanci zaščito glavnice in zajamčenega donosa. Naložbeni cilj sklada je najmanj doseganje zajamčenega donosa ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju.* 

Kritni sklad nalaga sredstva predvsem v obveznice naložbenega razreda, instrumente denarnega trga, depozite ter nepremičnine. Sklad bo nalagal sredstva predvsem v naložbe izdajateljev s sedežem v Evropi. Najmanj 70 % sredstev kritnega sklada predstavljajo nizko tvegane naložbe.** Naložbe v sklad so izpostavljene izredno nizkemu tveganju z namenom doseganja zajamčene donosnosti.

ZAJAMČENI SKLAD

  • Za vse starosti
  • 5% delnic
  • 10% nepremičnin
  • 85% obveznic
  • Jamstvo glavnice in zajamčenega donosa*

Ciljna porazdelitev sredstev

Kritni sklad ima ciljno 5 % sredstev naloženih v delnice, 10% sredstev naloženih v nepremičnine in 85 % sredstev naloženih v obveznice. Sredstva kritnega sklada so lahko naložena tudi v denarne depozite, zadolžnice in netržne instrumente denarnega trga. Podrobnosti glede poslovanja sklada, sektorski in geografski razpršenosti ter seznam 10 največjih naložb, lahko najdete v kvartalnih poročilih o poslovanju. 

Vedno pomembnejši delež naložb Zajamčenega sklada predstavljajo naložbene nepremičnine, ki tudi v časih nizkih donosov preostalih konservativnih naložb (obveznic in depozitov) skrbijo za dobre inflacijsko zaščitene donose. Prav tako z naložbenimi nepremičninami dodatno razpršujemo naložbe sklada in skrbimo za njegovo dolgoročno stabilno poslovanje. Zajamčeni sklad ima med drugim v lasti Parkirno hišo Trdinova v Ljubljani, ki je s 1182 parkirnimi mesti največja parkirna hiša v Sloveniji. Poleg tega ima sklad v portfelju še sodobno poslovno stavbo Zlata palača v Ljubljani in stanovanjski del večnamenske stavbe Dunajska Vertikala v Ljubljani. 

Nepremicnine 

Zajamčeni donos kritnega sklada znaša 50% donosa slovenskih državnih obveznic z dospelostjo nad enim letom in se izračunava letno v skladu z metodologijo za izračun in višino minimalne zajamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance. V letu 2021 znaša zajamčeni donos 0,13%.

Obveznice bonitet naložbenega razreda, enote premoženja oziroma delnice odprtih investicijskih skladov, ki imajo sredstva naložena v obveznice bonitet naložbenega razreda, instrumenti denarnega trga, denarni depoziti, zadolžnice.

Preverite tekoče donose skladov - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada zajamčenega donosa - Dokument

 
DELNIŠKI SKLAD URAVNOTEŽENI SKLAD
 
 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21