Pokojninska družba A, d.d. obvešča člane svojih pokojninskih načrtov o spremembi Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d. d., po pokojninskih načrtih PNA-01ŽC in PNA-02ŽC, ki obsegajo tudi Pravila upravljanja kritnega sklada Pokojninske družbe A, d. d., po pokojninskih načrtih PNA-01 in PNA-02. Spremenjena Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla bodo pričela na podlagi odločbe Agencije za zavarovalni nadzor št. 40109-17/2016-21 z dne 27.7.2017 veljati s 1.9.2017 in so na voljo na povezavi.

Spremenjena Pravila upravljanja ne prinašajo bistvenih vsebinskih sprememb za člane. Ključne spremembe so:

  • V pomenu osnovnih kratic in izrazov se zadnji obračunski dan definira kot zadnji dan koledarskega meseca.
  • V podpoglavju 2.2.C. se podrobneje definirajo stroški v primeru naložb premoženja kritnih skladov v nepremičnine.
  • Zadnji odstavek podpoglavja 2.2. je dopolnjen s kriterijem delitve stroškov Kritnega sklada življenjskega cikla zajamčenega donosa na del, ki se nanaša na člane naložbene politike življenjskega cikla po PN PNA-01ŽC in PNA-02ŽC in na del, ki se nanaša na člane po PN PNA-01 in PNA-02.
  • V Dodatku -  Podrobnejša pravila upravljanja kritnih skladov, se pri vseh kritnih skladih v podpoglavju 3. razširi definicija nizko tveganih naložb z dolžniškimi vrednostnimi papirji brez bonitetne ocene a z jamstvom države podpisnice sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma države članice OECD z bonitetno oceno naložbenega razreda. Dodatno se pri kritnem skladu s srednjo in visoko delniško izpostavljenostjo pri podpoglavju 3.E. doda možnost investiranja sredstev sklada v nepremičnine oz. nepremičninske sklade, ki bodo zagotavljale reden in stabilen inflacijsko zaščiten donos, kot dodatna naložbena kategorija pa bodo doprinesle dodatno raven razpršenosti premoženja sklada.

Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost