Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 21.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2019. Skupščina je sklenila, da se bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 4.084.351,00 EUR, v višini 1.500.000,00 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička, z namenom dodatnega višanja kapitalske ustreznosti družbe, znesek v višini 2.584.351,00 EUR pa ostane v celoti nerazporejen. Skupščina je podala  razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Z dnem 27.8.2020 je skupščina za šestletno mandatno obdobje na mesto članov nadzornega sveta, ki bosta zastopal interese delničarjev, imenovala gospoda Marka Dražumeriča in gospoda Matijo Bitenca.  

Pokojninska družba A, d.d. je poslovno leto 2019 zaključila uspešno. Preseženi so bili vsi načrtovani cilji, tako glede doseženega dobička, zbranih premij, števila zavarovancev, prejemnikov dodatne pokojnine, kot tudi višine zbranih sredstev. Ob koncu leta je družba beležila 49.991 zavarovancev v skladu varčevanja,  dodatno starostno pokojnino je prejemalo preko 2.420 upokojencev.  Sredstva zavarovancev so na dan 31.12.2019 znašala 298,4 milijona EUR, sredstva upokojencev pa 15,9 milijona EUR. Vplačane premije so skupaj s prenosi od drugih izvajalcev znašale 28,6 milijona EUR in so bile najvišje v zgodovini družbe.  

Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1.861.216 EUR in leto zaključila s kapitalom v višini preko 19,8 milijonov EUR.

Zajamčeni sklad družbe, v katerem varčuje večina naših zavarovancev, je v letu 2019 nadaljeval stabilno poslovanje in zabeležil +3,56 % donos. Skupni donos sklada od ustanovitve leta 2001 do konca 2019 znaša +112,57 %  oziroma povprečno +4,2 % letno. Zajamčena donosnost je v enakem obdobju znašala +55,8%. Preostala dva novejša pokojninska sklada naložbene politike življenjskega cikla sta v letu 2019 tudi zabeležila dober donos, in sicer +10,00 % Uravnoteženi  in +19,21 % Delniški  sklad. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2019 po ZPIZ-1 znašala +1,55%, po ZPIZ-2 pa +2,21%.

S spoštovanjem,

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost