Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 23.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2020. Skupščina je sklenila, da se bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2020 znaša 4.346.682,00 eur v višini 243.338,04 eur uporabi za izplačilo dividend delničarjem, v višini 1.500.000,00 eur razporedi v druge rezerve iz dobička, z namenom dodatnega višanja kapitalske ustreznosti družbe, v višini 2.603.344,00 eur pa ostane nerazporejen. Skupščina je podala  razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Skupščina je sprejela spremembe in dopolnitve statuta.

Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2020 in presegla vse zastavljene cilje, predvsem pa nas veseli nadaljevanje povečevanja števila varčevalcev in prejemnikov dodatnih pokojninskih rent. Konec leta 2020 je v družbi varčevalo skupaj 53.594 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 343,9 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je mesečno prejemalo že 2.658 oseb. Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1,76 milijonov evrov, bilančna vsota družbe je ob koncu leta 2020 znašala 367,76 milijonov evrov. Vplačane premije so znašale 29,4 milijonov evrov in bile tako najvišje do sedaj. Prihodki družbe iz naslova redne dejavnosti so v primerjavi z letom 2019 višji za 8,15 %, donosnost kapitala je v letu 2020 znašala 8,96 %.

Zajamčeni sklad družbe, v katerem varčuje večina naših zavarovancev, je v letu 2020 nadaljeval stabilno poslovanje in zabeležil +2,76 % donos. Skupni donos sklada od ustanovitve leta 2001 do konca leta 2020 je znašal +118,6 % oziroma povprečno 4,1 % letno. Uravnoteženi sklad je kljub velikim padcem na finančnih trgih v prvem delu leta na koncu leto 2020 končal s pozitivnim donosom v višini +0,94 %, Delniški sklad pa je zabeležil rahlo negativen -0,48 % donos. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2020 po ZPIZ-1 znašala + 1,23 %, po ZPIZ-2 pa + 1,89 %.

S spoštovanjem,

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja