Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 24.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2021. Skupščina je sklenila, da se bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 znaša 5.137.202 eur v višini 800.592 eur uporabi za izplačilo dividend delničarjem, v višini 1.500.000 eur razporedi v druge rezerve iz dobička, z namenom dodatnega višanja kapitalske ustreznosti družbe, v višini 2.836.610 eur pa ostane nerazporejen. Skupščina je podala  razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Skupščina je pooblastila Upravo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2021 in dosegla vse zastavljene cilje, predvsem pa nas veseli nadaljevanje povečevanja števila varčevalcev in prejemnikov dodatnih pokojninskih rent. Konec leta 2021 je v družbi varčevalo skupaj 56.123 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 383,7 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je mesečno prejemalo že 2.907 oseb. Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 2,27 milijonov evrov, bilančna vsota družbe je ob koncu leta 2021 znašala 410,04 milijonov evrov. Vplačane premije so znašale 31,1 milijonov evrov in bile tako najvišje v zgodovini družbe. Prihodki družbe iz naslova redne dejavnosti so v primerjavi z letom 2020 višji za 13,07 %, donosnost kapitala je v letu 2021 znašala 10,68 %.

Leta 2021 so se finančni trgi z nekaj izjemami osvobodili negativnega vpliva pandemije koronavirusa in zabeležili obdobje visoke rasti, ki se je z manjšimi premori nadaljevalo do konca leta. Posledično so imeli visoke donose tudi skladi v upravljanju pokojninske družbe, še posebej tisti z višjo delniško sestavo. Delniški sklad je imel leta 2021 kar +22,71 % donosa, uravnoteženi +7,70 % in zajamčeni +4,27 %. Novejša sklada življenjskega cikla sta od ustanovitve februarja 2016 do konca lanskega leta dosegla donos +61,28  % (delniški sklad) in +23,58 % (uravnoteženi sklad). Ob tem je stabilno dolgoročno poslovanje nadaljeval tudi zajamčeni sklad, ki je od ustanovitve leta 2001 do konca leta 2021 dosegel že +127,78 % donosa oziroma povprečno +4,1 % letno. Donosnost sklada izplačevanja dodatnih starostnih pokojnin je v letu 2021 po ZPIZ-1 znašala + 1,00 %, po ZPIZ-2 pa + 1,53 %.

S spoštovanjem,

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja