Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 26. redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2022. Skupščina je sklenila, da se bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2022 znaša 4.630.303 EUR uporabi na sledeči način: v višini 611.240 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, v višini 1.500.000 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, z namenom dodatnega višanja kapitalske ustreznosti družbe, v višini 2.519.063 EUR pa ostane nerazporejen.

Skupščina je podala razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2022 in podala soglasje k predlaganim spremembam statuta družbe. Skupščina je potrdila imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki bo v prihodnje štel 10 članov. Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se z dnem 13.6.2023 za mandatno dobo šestih let izvolijo Danijel Lačen, Nevenka Kržan, Sandi Svetek, Marko Dražumerič, Matija Bitenc in Andraž Rangus. Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese zavarovancev, se z dnem 13. 6. 2023 za mandatno dobo šestih let izvolijo Dean Čerin, Zoran Miloševič, Zdravko Sančanin in Anita Stojčevska. Za pooblaščenega revizorja za obdobje petih poslovnih let se imenuje revizijska hiša ERNST & YOUNG d.o.o..

Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2022. Konec leta 2022 je v družbi varčevalo 58.747 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 395,9 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je prejemalo že 3.202 oseb. Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 1,82 milijona evrov, bilančna vsota družbe je ob koncu leta 2022 znašala 423,28 milijonov evrov, vplačane premije pa so znašale 34,9 milijonov evrov. Prihodki družbe iz naslova redne dejavnosti so v primerjavi z letom 2021 višji za 9,22%. Donosnost kapitala v letu 2022 znaša 8,13%.

S spoštovanjem,
Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja