Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju PDA, d.d.), v skladu s 124. členom ter v povezavi z drugim odstavkom 117. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI) sporoča, da jo je Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB d.d.) na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10, ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 -Zban-1J in 63/13 – ZS-K) in Sklepom o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/07 in 33/08) obvestila o spremembi pomembnih deležev v PDA, d.d..

DUTB d.d. je bila pred prodajo delnic PDA, d.d. z oznako PDAR lastnica 7.309 delnic, kar znaša 8,17% vseh izdanih delnic izdajatelja. Po navedeni spremembi, ki bo v centralni register pri KDD vpisana v naslednjih dneh, pa DUTB d.d. ne bo več lastnica delnic PDAR.

Dne 28.10.2016 je PDA, d.d. s strani  obstoječega delničarja SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) prejela obvestilo, da je v zadnjem obdobju sodelovala pri kupovanju delnic z oznako PDAR. Nakupa sta bila izvršena v obliki dražb dne 28.6.2016 in 14.10.2016, s čimer je SIJ d.d. od 4.165 delnic (delež 4,65%), ki jih je imela v lasti že prej, skupno kupila dodatnih 1.410 delnic PDAR. Z navedenim je presegla prag pomembnega deleža 5 odstotkov vseh glasovalnih pravic v PDA d.d., in sicerje delež povečala na skupno 6,23% delnic in glasovalnih pravic. 

Dne 2.11.2016 je PDA, d.d. s strani obstoječega delničarja Lek farmacevtska družba, d.d., Verovškova 57, Ljubljana (v nadaljevanju Lek d.d.) prejela obvestilo, da je dne 27.10.2016 pridobila 2.021 delnic z oznako PDAR (delež 2,26%). Sto spremembo imadružba Lek d.d. v lasti skupno 9.516 delnic, kar predstavlja 10,64% od vseh izdanih delnic PDA d.d..

To obvestilo bo od dne 3.11.2016 dalje najmanj za obdobje petih let objavljeno na spletni strani Pokojninske družbe A, d.d., www.pokojninskad-a.si

 

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost