Uprava Pokojninske družbe A, d. d. Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, je na podlagi 44. člena statuta družbe sklicala 19. redno sejo skupščine družbe v četrtek, 17. maja 2018 ob 13. uri, v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, 5. nadstropje, sejna soba. Sklic skupščine je bil objavljen 14. 4. 2018 v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe.

Na podlagi podane zahteve za dopolnitev dnevnega reda 19. redne seje skupščine delničarja Axor holding d. d., imetnika 9,88 % delnic PDAR, z dne 20. 4. 2018, ki jo je družba prejela 20. 4. 2018, uprava družbe objavlja razširitev dnevnega reda 19. seje skupščine Pokojninske družbe A, d. d., z dodatno 4. točko, skupaj s predlogom sklepa z naslednjim besedilom:

Dodatna 4. točka:
Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Pokojninska družba A, d.d..

Predlog sklepa:
Za šestletno mandatno obdobje, ki začne teči 18. 5. 2018, se za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev Pokojninske družbe A, d. d., imenuje Mateja Rigelnika.

Gradivo za predlagano novo točko dnevnega reda skupščine je delničarjem dostopno in brezplačno na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1.

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Pokojninsko zavarovanje
  • Finančni trgi
  • Obvestila za javnost